معرفی دوره الفبای سلامتی

قبل
117 کیلو
بعد
78 کیلو (پس از 6 ماه)

مدت باقیمانده تا پایان پیش فروش

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

توجه: ظرفیت شرکت کننده در پیشفروش، فقط 50 نفر است و بعد از تکمیل این تعداد، مبلغ دوره 1 میلیون تومان افزایش یافته و 50 نفر بعدی امکان شرکت خواهند داشت.

ظرفیت باقیمانده 29 نفر